W celu zapewnienia skuteczności podejmowanych czynności egzekucyjnych, kancelaria Komornika Sądowego Jakuba Boczarskiego korzysta m.in z następujących narzędzi:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie 
Jakub Boczarski  zajmuje się:

 

 

 

 

CBDKW – elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – możliwość wyszukiwania informacji o posiadanych przez dłużnika nieruchomościach;

 

PUE ZUS – elektroniczna skrzynka podawcza ZUS – ustalenie miejsca pracy dłużnika, pobieranych świadczeń z ZUS, zgłoszonych do ZUS rachunków bankowych oraz pozostałych danych osobowych;

 

KIR OGNIVO – elektroniczny system umożliwiający ustalenie rachunków bankowych dłużnika;
 

MSW e-CEPiK – dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwiający pozyskanie informacji o pojazdach należących do dłużnika;

 
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – bezpośredni dostęp do niejawnych danych dłużnika;
 
EPU – elektroniczna obsługa spraw egzekucyjnych prowadzonych w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego przez e-Sąd w Lublinie;
 
ePUAP – dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
 
Komornik Online - serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. 

1. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. 

 

2. Wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń. 

 

3. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

 

4. Wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

 

5. Osobistym doręczaniem ( na zlecenie sądu ), bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych,  za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

 

6. Sporządzaniem protokołu stanu faktycznego.

 

7. Na wniosek organizatora licytacji - sprawowaniem urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

8. Wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.

 

Komornik sądowy informuje, iż wpłat należy dokonywać na

rachunek bankowy:

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

84 1600 1462 1894 7368 2000 0004

 

lub bezpośrednio w kasie kancelarii,

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

 

w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP sprawy oraz imię i nazwisko (nazwę)

                ul. Wrocławska 31/5
                   30 - 011 Kraków

                Poniedziałek 
10:00- 13:00 oraz 15:00 - 18:00


             Adres kancelarii:


                 Poniedziałek 10:00 - 18:00
                 Wtorek - Piątek 08:00 - 14:00


Godziny pracy kancelarii:  

          
Godziny przyjęć interesantów:


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Jakub Boczarski